Všeobecné zmluvné podmienky

Úvod
Cestovná agentúra TobiTravel, pôsobí na slovenskom trhu ako cestovná agentúra, prevádzkovateľ elektronického obchodu www.tobitravel.sk. a kamennej predajne.....
TobiTravel je ako cestovná agentúra autorizovaným predajcom Zájazdov renomovaných cestovných kancelárií, s ktorými má uzatvorenú riadnu zmluvu o predaji Zájazdov. Všetky CK, s ktorými TobiTravel spolupracuje sú riadne poistené proti úpadku CK. Zájazdy, ktoré predávame sú zájazdmi cestovných kancelárií v cenách a za podmienok stanovených vo Všeobecných zmluvných podmienkach jednotlivých CK. TobiTravel ponúka k zájazdom cestovné poistenie za podmienok stanovených zmluvnou poisťovňou.
Ponuka všetkých Zájazdov je zostavovaná a pravidelne aktualizovaná na základe elektronicky prijímaných dát od CK. TobiTravel nezodpovedá za prípadne následné zmeny jednotlivých ponúk zo strany jednotlivých CK.

Objednávka
Každý zákazník môže poslať nezáväznú objednávku. Po prijatí objednávky TobiTravel overí, či je Zájazd voľný. U niektorých ponúk, najmä pri Last minute ponukách nemusia byť uvedené kompletné informácie. Tieto informácie sú potvrdené a spresnené po obdŕžaní objednávky.
Po úspešnej rezervácií je zákazníkovi poslaná zmluva o obstaraní zájazdu s pokynmi na úhradu e-mailom. Termíny pre zaplatenie dovolenky sú pre zákazníka záväzné. TobiTravel nie je zodpovedná za následky oneskorenej platby. Objednávka sa stáva platnou po podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami.

Platba
Zákazník, ktorý si zájazd objedná minimálne 3 mesiace pred uskutočnením zájazdu zaplatí zväčša 50% ceny z celkovej ceny zájazdu a potom minimálne mesiac pred odchodom na dovolenku doplatí celkovú cenu zájazdu.
Zákazník uhrádza platbu za zájazd na účet TobiTravel, následne TobiTravel prevedie úhradu zákazníka na účet zmluvne podpísanej cestovnej kancelárie.
Last Minute zájazd zákazník hradí zájazd v plnej výške a to najneskôr jeden mesiac pred uskutočnením zájazdu. Last Minute zájazd zákazník uhradí na účet TobiTravel vkladom pre rýchle spracovanie platby.
Všetky doklady potrebné na vycestovanie na dovolenku vystaví TobiTravel alebo cestovná kancelária. Všetky doklady pre vycestovanie musia byť zákazníkovi doručené týždeň pred odchodom. Letenky môžu byť zákazníkovi doručené až na letisku.

Storno zájazdu
Zákazník je oprávnený stornovať zájazd podľa podmienok ustanovených cestovou kanceláriou alebo pokiaľ nezaplatil zálohu za objednaný zájazd.

Cestovné doklady
Zákazníci, resp. cestujúci sú povinní mať pri ceste do zahraničia platný cestovný doklad. Cestovný pas pri ceste mimo Shengenský priestor a občiansky preukaz na území Shengenského priestoru. Vo všeobecnosti pas musí byť platný 6 mesiacov po návrate z dovolenky.

Reklamácie
Vzniknuté reklamácie k zájazdu či službám odporúčame riešiť na mieste pobytu s delegátom alebo recepciou ubytovacieho zariadenia, aby mohli byť poruchy ihneď odstránené či napravené. Pre jednoduchšie vybavenie reklamácie je lepšie nechať si reklamované skutočnosti potvrdiť písomne podpisom zástupcu CK alebo ubytovacieho zariadenia. Ak sa klient rozhodne reklamovať až po ukončení čerpania služieb, je potrebné reklamáciu zaslať do CA najlepšie písomne, prípadne k nej pripojiť reklamačný protokol z miesta pobytu najlepšie potvrdený aj delegátom CK, doplneným fotografiami reklamovanej skutočnosti (pokiaľ je to možné), atď./. Všetko doporučujeme zaslať na e-mail info@tobitravel.sk TobiTravel je cestovnou agentúrou, takže podľa zákona nezodpovedá za služby poskytnuté cestovnou kanceláriou a taktiež tým pádom nevybavuje v ich mene reklamácie. Po obdŕžaní reklamácie je táto nami zaslaná usporiadajúcej CK, ktorá je povinná sa k nej vyjadriť v zákonom stanovenej lehote. Prípadné námietky k odpovedi na reklamáciu budú zaslané CK. Vyjadrenie CK k námietke nemusí byť do 30 dní od doručenia.

Osobné údaje
Niektoré údaje Vami poskytnuté pri využívaní tohto serveru a služieb cestovnej agentúry TobiTravel sú osobnými údajmi podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. My si dôvernosť vašich osobných údajov uvedomujeme a prehlasujeme, že s nimi budeme nakladať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Cestovná agentúra TobiTravel prehlasuje, že všetky Vaše údaje považuje za vysoko dôverné a použije ich iba pre vlastnú potrebu, v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobn.ch údajov v platnom znení, k zlepšeniu svojich služieb, k obchodným a marketingovým účelom . Pokiaľ bude k Vašim osobným údajom mať prístup iný subjekt ako Cestovná agentúra TobiTravel, bude tak iba v rámci spolupráce na činnostiach Cestovnej agentúry TobiTravel, za účelom zlepšovania svojich služieb a k obchodným a marketingovým účelom, pričom takýto iný subjekt nesmie uvedené údaje poskytnúť inej osobe. Niektoré údaje budú spracované i na základe zvláštneho zákona a ich poskytnutie je povinné pre uzatvorenie niektorých služieb (napr. poistenia).